Het gebruik van de websites van Fittersbedrijf C.Ris B.V. (hierna: “de websites”) is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. Door bezoek en gebruik van de Websites verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.

De websites zijn samengesteld door, althans in opdracht van, Fittersbedrijf C.Ris B.V., statutair gevestigd te Assendelft (1561 AT) en kantoorhoudend aan de  Dorpsstraat 206 (hierna: Fittersbedrijf C.Ris B.V.). Fittersbedrijf C.Ris B.V. De websites zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet. Echter, de websites dienen slechts voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de websites ontleend worden en het gebruik van de websites is voor uw eigen rekening en risico. Fittersbedrijf C.Ris B.V. garandeert niet dat de websites virusvrij zijn of zonder fouten en/of onderbrekingen functioneren. Fittersbedrijf C.Ris B.V. kan de inhoud van de websites, met inbegrip van de bepalingen van deze voorwaarden, te allen tijde wijzigen. Verder kunnen de websites links bevatten naar websites van derden. Deze links worden zo zorgvuldig mogelijk geselecteerd. Fittersbedrijf C.Ris B.V. kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Tenzij anders vermeld, berusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot websites, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, uitsluitend bij Fittersbedrijf C.Ris B.V., aan haar gelieerde ondernemingen of haar opdrachtnemers. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Fittersbedrijf C.Ris B.V. de informatie van de websites openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik of voor zover anderszins toegestaan onder dwingend recht.

De websites mogen slechts voor rechtmatig gebruik worden aangewend, op een manier die op geen enkele wijze Fittersbedrijf C.Ris B.V. kan schaden of  inbreuk maakt op de rechten en het gebruiksgenot van derden. Fittersbedrijf C.Ris B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid – uit welke hoofde dan ook – voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuivere vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit de werking van en/of het gebruik van (informatie op) de websites.

Op de websites alsmede op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

Privacy statement

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als u gegevens aan Fittersbedrijf C.Ris B.V. verstrekt dan worden deze gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor u de gegevens heeft verstrekt, alsmede voor interne bedrijfsdoeleinden. Uw gegevens worden slechts bewaard voor zolang dit nodig is en worden niet ter beschikking gesteld aan derden, behalve in het geval van een wettelijke verplichting, aan bewerkers van Fittersbedrijf C.Ris B.V. of indien u daarmee heeft ingestemd bij het verstrekken van uw gegevens.

Fittersbedrijf C.Ris B.V. kan gebruik maken van de technologie genaamd “cookies” om u beter van dienst te kunnen zijn bij het opnieuw bezoeken van de websites. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden gedownload als u een website bezoekt. Indien gewenst, dan kunt u deze functie uitschakelen door de instellingen van uw browser te wijzigen.

Indien u vragen heeft over het bovenstaande of over de verwerking van uw persoonsgegevens, of als u uw gegevens wenst in te zien, aan te passen of te verwijderen, neem dan contact met ons op via email:info@c-ris.nl.